نام زیرپورتال :چهار محال بختیاری

1396/7/6 پنجشنبه

پنجاه ویکمین جلسه ستادپیگیری وتسویه اقلام سنواتی

پنجاه ویکمین جلسه ستادپیگیری وتسویه اقلام سنواتی برگزار شد.

پنجاه ویکمین جلسه ستادپیگیری وتسویه اقلام سنواتی باحضورنماینده وزیرومدیرکل اموراقتصادی ودارایی استان درمحل اداره کل برگزارشد.

جلسه ستاد پیگیری حسابهای  سنواتی درتاریخ1 مهر ماه1396 با حضور آقای عبداللهی نماینده وزیرو مدیر کل،آقای فانی معاون نظارت مالی  ورئیس خزانه معین استان ورؤسای اداره نظارت مالی واداره هماهنگی وتلفیق  حسابها وآقای مولایی مدیرمالی دانشگاه شهرکرد در محل اداره کل تشکیل گردید.درابتدای جلسه آقای عبداللهی به اهمیت  تسریع تسویه حساب اقلام سنواتی اشاره واظهارداشتند با عنایت به  تاکید اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها وروشهای حسابداری  مبنی  بر تسویه  و تادیه پرداختهای  غیر قطعی،توجه به تغییرسیاستهادراین زمینه وبازنگری درخصوص پرداختهای غیر قطعی سنواتی بیش ازپیش ضروری می باشد . آقای فانی نیز بیان داشتند  نتیجه پیگیریها ومکاتبات  انجام شده با  ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای  اجرائی  استان به  منظورکاهش اقلام  سنواتی  غیر قطعی مورد توجه  می باشد وامیداست درآینده نزدیک این اقلام  بطور کامل تسویه  شده  وازصورتحسابهای دستگاههای اجرائی استان خارج گردد. درپایان جلسه مدیر مالی دستگاه مذکور به تشریح روند تسویه حساب اقلام سنواتی درسال مالی  1395 پرداخت وگزارش میزان اقلام سنواتی تسویه شده رابه ستاد پیگیری وتسویه  اقلام سنواتی ارائه نمود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^