نام زیرپورتال :چهار محال بختیاری
سه شنبه 18 بهمن 1390 ________________________________تنظيم حسابها___________________________________
تنظيم حسابها
 
دستگاه ارائه دهنده خدمت : وزارت امور اقتصاد ودارايي

 شركت ارائه دهنده خدمت : سازمان امور اقتصاد و دارايي استانچهارمحال و بختياري 
تعريف خدمت : رسيدگي به امور تنظيم حسابها و تهيه تراز عملياتي خزانهاز طريق تلفيق تراز بخشها و واحدهاي مختلف خزانه
 
ساير دستگاه هاي مرتبط درجهت انجام خدمت : وزارت امور اقتصادي و دارايي - ادراه كل ديوان محاسبات استان چهارمحال و بختياري - اداره تمركز و تلفيق خزانه معين استان
 
قوانين و مقررات مرتبط با خدمت
: مصوبات ديوان محاسبات عمومي كشور- دستورالعملها و بخشنامه هاي ارسالي از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير مقررات مربوط
 
زمان ميانگين براي سرويس : درصورت عدم مشكل سخت افزاري و نرم افزاري سيستم بطور ميانگين 20 روز در ماه
 
هزينه هاي مربوط به انجام خدمت : رايگان
 
مدارك مورد نياز براي انجام خدمت : ترازكل مانده 8 ستوني تنظيم حسابها- صورت مغايرت بانكي - تراز معين مربوط به سايرواحدهاي خزانه
 
نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه حضوري
 
آدرس محل مراجعه : شهركرد-بلوار طالقاني –مجتمع ادارات-سازمان امور اقتصادي و دارايي استان چهارمحال و بختياري
 
تلفن ::0381—2244007الي8
 
آدرس وب سايت:
http://cb.mefa.gov.ir
 
مراحل انجام كار: 1- دريافت اعلاميه بانكي از حساب هاي خزانه و كنترل و ثبت آن در دفاتر بانك 2- تهيهصورتهاي مغايرت بانكي مربوط به حسابهاي خزانه 3- دريافت تراز واحدهاي مختلف خزانهبه همراه گزارش مربوط و ثبت آن در دفاتر روزنامه و كل خزانه 4- تنظيم تراز عملياتيكل و تهيه فرم هاي آن و پيوست هاي مربوطه 5- بررسي و رسيدگي و امضا تراز عملياتيتوسط مسئولين مربوطه در خزانه 6- ارسال تراز عملياتي خزانه به اداره كل خزانه
فايلها
مراحل+انجام+کار+تنظيم+حسابها.doc 79/872 KB
نمودار+گردش+کار+فرآيند++تنظيم+حساب+هاي+خزانه.doc 29/184 KB
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^