تصویبنامه ها و بخشنامه های سال 96
_____________شهریورماه1396_____________________________________________________________________________
_______________________________مرداد ماه 1396________________________________________________________________
__________________________________تیر ماه 1396_____________________________________________________
1-نامه مدیر کل خزانه در خصوص ارسال فایل حقوق ثابت و مزایای مستمر
2-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص سرانه پزشک خانواده
3-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تکلیف سازمان بیمه سلامت نسبت به پوشش خدمات بیمه ای
4-نامه معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص اعلام مهلت نهایی اسناد خزانه اسلامی موضوع تبصره (36) قانون بودجه سال 1395
5-آیین نامه اجرایی بند (الف)و(ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
6-بخشنامه تغییرات انجام شده در فرمهای مربوط به سازمان تامین اجتماعی در فرمهای اسناد خزانه اسلامی
7-مجموعه فرمها و اطلاعیه مربوط به اوراق تسویه خزانه سال 96 کشور
8-اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
9-مواردی در خصوص تسویه مطالبات و بدهی های اشخاص خصوصی و تعاونی از/به دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه
10-بخشنامه در خصوص صدور اوراق تسویه خزانه 
11-جوابیه استعلام در خصوص واگذاری سیم کارت به مدیران و کارکنان دولت
12-اصلاحیه تصویب نامه شماره 237395/ت42986 ه مورخ 2/12/1390 در خصوص قرارداد با شرکتها و موسسات دانش بنیان 
________________________________________خرداد ماه 1396__________________________________________________________
1-قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور
2-اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (11) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
3-صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی واحد گزارشگرنمونه 
4-تصویب نامه در خصوص ارتقا جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندهای کاهش زمان فرایند ثبت شرکتها
5-بخشنامه واگذاری اسناد خزانه برای تسویه تعهدات دستگاههای اجرایی ناشی از کسور پرداختهای قطعی
6-دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی موضوع تبصره 36 قانون بودجه سال 96 کل کشور
7-دستورالعمل چگونگی اجرای بند (الف) ماده(6) قانون احکام دائمی
8-آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396  کل کشور
9-آیین نامه اجرایی ماده 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
10-آیین نامه اجرایی بند (و)  تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
11-آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
12-نامه رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص کسر سهم کانون از حف الزحمه کارشناسی
13-آیین نامه اجرایی جزء(1) بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396  کل کشور
14-مجموعه فرمها و اطلاعیه مربوط به اوراق تسویه خزانه موضوع بند(و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
 
_____________________________________اردیبهشت ماه 96________________________________________________
بيشتر
^